ډاونلوډ کړئ

  • COVID-19 (چینایي) CN MO(نسخه شمیره 4.0 20200511)_کمپریس شوی
  • COVID-19 (انګلیسي) AGBEUUSAU (نسخه شمیره 5.0 20200511) _کمپریس شوی
  • COVID-19 (فرانسوي) FREUCA (نسخه شمیره 4.0 20200511) _کمپریس شوی
  • COVID-19 (ایټالوی) ITEU (نسخه شمیره 4.0 20200511) _کمپریس شوی
  • COVID-19 (پرتګالي) PTBRAOMZ (نسخه شمیره 4.0 20200511) _کمپریس شوی
  • COVID-19 (روسیه) RUKABYUA (نسخه شمیره 4.0 20200511) _کمپریس شوی
  • COVID-19 (اسپانوی) ESEUARMX (نسخه شمیره 4.0 20200511) _کمپریس شوی
  • COVID-19 الماني DEATBELU (نسخه شمیره 4.0 20200511) _کمپریس شوی
  • COVID-19 (عربي) SAPKTRIN (نسخه شمیره 4.0 20200511) _کمپریس شوی