ډاونلوډ

  • COVID-19 (چینايي) CN MO (نسخه شمیره 4.0 20200511) _ کمپریشن شوی
  • COVID-19 (انګلیسي) AGBEUUSAU (نسخه شمیره 5.0 20200511) _ کمپریس شوی
  • COVID-19 (فرانسوي) FREUCA (نسخه شمیره 4.0 20200511) _ کمپریس شوی
  • COVID-19 (ایټالوی) ITEU (نسخه شمیره 4.0 20200511) _ کمپریشن شوی
  • COVID-19 (پرتګالي) PTBRAOMZ (نسخه شمیره 4.0 20200511) _ کمپریس شوی
  • COVID-19 (روسی) RUKABYUA (نسخه شمیره 4.0 20200511) _ کمپریس شوی
  • COVID-19 (هسپانوي) ESEUARMX (نسخه شمیره 4.0 20200511) _ کمپریشن شوی
  • COVID-19 جرمنی DEATBELU (نسخه شمیره 4.0 20200511) _ کمپریس شوی
  • COVID-19 (عربي) سیپکټرین (نسخه شمیره 4.0 20200511) _ کمپریس شوی