د باکتریایی وګیینوسس ازموینه

  • Bacterial vaginosis Rapid Test

    د باکتریایی ویګینوسس چټک ازموینه

    REF 500080 مشخصات 50 ټیسټ / بکس
    د کشف اصول د PH ارزښت نمونې د اندام نه خارجېدل
    اراده کارول غښتلی ګام®د باکتریایی ویګینوسس (BV) د چټک ازموینې وسیله د باکتریایی ویګینوسس تشخیص کې د مرستې لپاره د اندام pH اندازه کولو لپاره دی.