د حمل دمخه سرطان او سرطان لپاره د سکرینینګ ازموینه

  • Screening Test for Cervical Pre-cancer and Cancer

    د حمل دمخه سرطان او سرطان لپاره د سکرینینګ ازموینه

    ضمیمه کارول د پیاوړې سټایپ HPV 16/18 د انټيګین ریپډ ټیسټ وسیله د ښځینه سروازي صیب نمونو کې د HPV 16/18 E6 او E7 آنکوپروټینونو کیفیتي ګumpل شوې موندنې لپاره ګړندی لید اموناساس دی. دا کټ اراده لري چې د حمل دمخه سرطان او سرطان تشخیص کې د مرستې په توګه وکارول شي. سریزه سرطان د میرمنو د سرطان اړونده مړینې یو عمده علت دی ، د سرطاني دمخه سرطان او CA لپاره د اسکریننګ ازموینو پلي کولو نشتوالي له امله ... پیژندنه